top of page

 

Refring:

't is vasteloavend,

en gieker oavend

da sjteet de ganse sjtad wer in de frieteboet

sjtunt ze te helle

vuur te besjtelle

mit vasteloavend it joa jieëkerinne oet

va vuur bis hinge

sjtónt ze te dringe

ich sjtoa al sjtónde mè kóm koalik get vuuroet

mich lup ‘t water in de moel va de kótlette

de frikadelle, de vleesjkrokette,

ich han de kneup aaf mè ich kan mich nurges zette

ich bin waal binne mè wie kom ich sjtrak wer d'r oet

 

Koeplet 1:

ich kóm es letste binne en ‘t liekt waal of ich sjtuur

de boet is vol, ich sjtoa gans hingenaa

de ouwesj sjtont te duie en de poete sjtrietse vuur

ich haot mich i, mè loop al gans roeëd aa

 

Koeplet 2:

nog dartieën lüj zint vuur mich dus dat doert ing ganse tied

d'r keël vruëgt endlich wat ‘t da maag zieë

ich wil get goa besjtelle mè ich bin mie breefke kwiet

ich wós ‘t mè ich weet ‘t noe neet mieë

 

Bruk:

ich hoal mich heem ‘t breefke en sjtoa endlich aggen duur

d'r frietekeël zeët: "gank ‘ns aggen zie,

die jónge hónt besjproake, dus die gónt nog effe vuur."

ich drieën mich, sjteet mich doa de harmenie …….

 

 

 

DE FRIETEBOET

bottom of page