top of page

WAT D’R BOER NEET KINT

Refring:

Wat d’r boer neet kint, dat vrit heë neet

Wat d’r boer neet hat, dat wit heë neet

Wat heë neet kint en och neet hat

Dat kump gemindlig oet de sjtad

Doa hat heë evvel nieks mit óp

Dat sjtuët ‘m vuur d’r boerekóp

Heë geet in alles ummer trük noa de natoer

Joa, d’r allersjunste miensj is toch d’r boer

 

Koeplet 1:

Wietsig dat me noeëts bedinkt,

Dat ’t boer-zieë vuurdeel bringt

Heë zeët ongesjtroaf “boerin” teëge zieng vrouw

Ne, d’r boer lieët zich neet jage

En wat of de lüj óch zage

Joa, ’t allersjunste vutje hat ing kouw

Óch al lieët heë ‘t neet merke

Knort heë dökker wie ee verke

En al vingt heë zich óch aaf en touw ing hoon

Went heë zelf zie peëd besjleet

Deed heë mekk’re wie ing geet

Joa, heë is ee richtig plattelands-icoon

 

Koeplet 2:

Kiek ins wat ’t boereleëve

Dich aa leëvesvruid kint geëve

Ginne sjtres en ginge zever aan d’r kóp

Me sjteet óp vuur daag en dauw

Alles weëd gedoa mit rouw

En ’t sjüt dus um d’r nóndedju neet óp

Óp ’t lank weëd good gegeëte

Weëd ging portie aafgemeëte

En me it zich doa ’t büksjke lekker rónk

Geet me buttele in de wei

Fieftig kuttele óp ing rei

Joa, de boerelóf, die is toch zoeë gezónk

 

Bruk:

D’r lankman mót me neet bedoere

Want d’r boer kint gans good boere

Hoapelik weëd me hei neet koad

Wen ich óch ee buurke loat

bottom of page