top of page

 

 

Refring:

Doa komme v'r noeëts va ze leëve mit noa boete.

Dat kient v'r noeëts va ze leëve oet de sjuur.

Doa komme v'r noeëts va ze leëve mit noa boete.

Dat kient v'r noeëts va ze leëve durch gen duur.

Inne poekel van 't duie en de nerve ram kapot.

Doa komme vier noeëts va ze leëve mit noa boete.

Twieëmaal aafgezeëg en te kót.

 

Koeplet 1:

Es thema vuur d'r wage houwe vier e good idee:

'ne dieke bulles va papier maché.

Vier hamerde en sjoesterde bis drei oer in de nach.

't Woeët al ummer groeëter en vöal sjunder da verwach.

Vier bouwde in 't blómmesjuurke va d'r Koale-Frens.

Me wie 't entlich veëdig woa, doe zag inins d'r Hens:

 

Koeplet 2:

Vier hant d'r aa getrókke en mit elf maan geduid.

D'r waan woa evvel vöal te groeët gegruid.

Wat hant vier ös gevregeld, al d'r duvel geprobeerd.

Van al dat sjurge is ós bauw d'r waan versjangeleerd.

Vier hant get sjuns óp lager, me v'r kriege 't neet d'roet.

Noe bel toch mit de brankweer, want d'r optoch lup al oet.

 

Bruk:

Vier hant 'm middurch gezeëg en hant de heng vol kweëte.

Vier dreumde van d'r ieëjste pries, dem kinne vier vergeëte.

 

 

 

TWIEËMOAL AAFGEZEËG (en nog te kot)

bottom of page