top of page

 

Koeplet 1:

Wie Heële nog ee dörp woa leep d’r boer uëver ’t Loon

Mit sjtieëvele durch d’r pratsj, want heë hou nog gaar ging sjoon

Heë dach: Wen ich ‘t ónkroed oet deë zómpe-boam ins riet

da kin ich deë durchee mesjien aa ieëmes angesj kwiet

Heë sjnapde zich de sjup, en sjpuide zich in de hank

En d’r nieëgste mörge hoeët gans Heële zienge zank:

 

Refring:

Vier hant ’t loak va Heële in d’r moosgaad

Vier hant ’t loak va Heële bei ós heem

Wat ee mirakel dat ’t loak doa is gevalle

want in ’t loak is plaatsj vuur jieker groeët probleem

Vier sjmiete ermood...in ’t loak

En alle euro’s....in ’t loak

D’r politiek geet in ’t loak en alle sjtriet

en zoeë zint vier durch ’t loak ós zörg kwiet

 

Koeplet 2:

Inne loeëze miensj oet Oake zoog deë boer doa óp ’t Loon

Heë keek ins noa dat loak en dach geliek aan ‘t Carboon

Ich gel die loak, doe kries va mich ing wirklich kótte sjiech

mit gouw verdeenste en ee hüske gans alling vuur dich

D’r boer sjnapde d’r hamer en sjpuide zich in de hank

En d’r nieëgste mörge hoeët gans Heële zienge zank:

 

Koeplet 3:

Inne sjlauwe keël oet Holland zoog ‘ne koelpiet óp ’t Loon

deë houw nieks mieë te doeë en keek bezik noa zieng twieë sjoon

Ich bouw dich hei ee paradies, mit sjnepkes uëveral

‘ne C&A, ’ne Albert Heijn, d’r Wiertz vuur carneval

D’r koelpiet keek ‘m dankbaar aa en goof ‘m vroeë de hank

En joare later hoeët me nog durch Heële d’r gezank:

 

’T LOAK VA HEËLE

bottom of page