top of page
dat han ich gemis1.001.png

Dat han ich gemis

 

Refring

Dat han ich gemis, dat han ich gemis

Mit valle en ópsjtoa, neet sjtóppe meh durchgoa, 

Dat han ich gemis

Dat han ich gemis, dat han ich gemis

Dat boetegeweune, dat roeëd, geël en greune

Wat carneval is

 

Koeplet 1

Doe has ’t gehad, meh doe vings ’t neet mieë

En moandelank has se gezóch

Al woeëns se wiet voet, d’r Wink blieës dich truuk

Zoeë blies se aa Limburg verknóch

 

’t Mómmegezich, verkleie verplich

D’r oavend, de zitting, ’t bal

Mit vrung aggen tieëk, ’t werm bad van ós sjtrieëk

D’r breuzel en vöäl sjtómme kal

 

Koeplet 2

De onzin-tradisies, d’r nar deë regeert

’t gekke inins gans normaal

De intolerans drei daag mit vakans

Ee paar daag ’ne lossere moraal

 

Sjouwer aan sjouwer, get jonger, get ouwer

’ne Bónte, gekluurde durchee

D’r óptóch genoate, dat lint durch de sjtroate

Ing vuursjtelling zónger entree

 

Bruk

Wat dónt vier ós aa, wat mak ós zoeë gek

Wat is mit die daag mit ós los

’t pak zich bijee, nieks kriet ós oetee

En doa is ’t toch um beugen

bottom of page