top of page
Noaber spotify_edited.jpg

D'r naober

 

Koeplet 1

D’r noaber koam um, vroog: “zaag jóng, gees se mit?

D’r sjpaarkloep hilt karnevalsfes

Ich han nog ing kaat en ich num dich geer mit

Dus touw dich, ich zurg vuur de res”

’t Leech va de wieëdsjaf, dat bake va sjpas

Dat lónkde hön bis aa gen duur

“Jóng, kom, vier gónt in, want ’t is al begós

En went se neet durfs, goan ich vuur”

‘ne Knien mit de Krismes, zoeë vólt heë zich doa

Dus zag ‘m d’r noaber: “Jóng, dóg mich mè noa”

 

Refring

Zing lalalala en zing hoo-hoo-hoo-hoo

En sjókkel mè get hin en weer

Sjteëk sjnak óp commando de heng in de lóch

En sjravel mè get óp en neer

Zing tralalala en zing hoo-hoo-hoo-hoo

En broes in ing rij durch d’r zaal

En vroage ze dich: “Jong, wat ving se d’r va?”

Da zeës se: “dat is toch egaal”.

 

Koeplet 2

Koom woare ze binne, begós al ’t fes

’t ieësjte dat sjmakde zoeë good

Inins houw heë doe inne hood óp d’r kóp

Va ieëmes wat neëve ‘m zoot

Ing vrouw doog ‘m sjmienke, mit lippesjtif roeëd

Genetend, aan al doog heë mit

Heë kalde mit vreëme, en lachde get aaf

’t alling zieë finaal aafgezjwit

Bis sjlete hat heë vasteloavend gevierd

En zóng wat d’r noaber ‘m huuj houw gelierd

 

Bruk

D’r kóp nog vól moeziek, de buuesj evvel leëg

De bakke nog gluiend, tezame óp weëg

Bij ’t leech va ‘ne lampepoal bleef heë kót sjtoa

“Woeërum han ich dit neet vöäl ieëder gedoa?”

 

Letste regels, letste refring:

En vruueg mich d’r noaber: “Wat vóngs se d’r va?”

Dan zaan ich: “’t woa fenomenaal!”

bottom of page