top of page

 

Refring:

Glück auf, haot mood

Alles kump good

Loat d’r kop neet hange, doe sjtees neet alling

Al egaal of ‘t groeët is, vier kriege ‘t kling

Vier haote same, vier kómme d’roet

 

En loat dich af en touw ins lekker poekele,

Ins lekker poekele, ins lekker poekele

Noe sjpeul de zörg van dich aaf en loat dich poekele

Da züt ’t leëve d’r werm angesj oet

 

Koeplet 1:

De jónge van de nachsjiech

Sjtónge veëdig vuur de kouw

Me sjloog zich nog ee krütske

Vuur de nerve, vuur de rouw

En went-me da noa ónge broesde

Keek me zich ins aa

Vier mótte werm, es God b’leef,

Vier gónt d’r teëgenaa

Es teke va saamhurigheed

En óngerlinge bank

Zag me zich óngenee “glück auf”

En goof me zich de hank

 

Koeplet 2:

’t Leëve is neet ummer sjpas

Me kint óch zörg en leed

Ónenigheed, vöal sjtried en kreeg

Óch krankheed en verdreet

Ma went me dat alling mót drage

Is ’t ins zoeë zjwoar

Wie sjun dat ’t da koempels gieët

Zoe wie dat vreuger woar

Es teke va saamhurigheed

En óngerlinge bank

Zeët me zich óngenee “glück auf”

En gieët me zich de hank

 

 

 

GLÜCK AUF!

bottom of page