top of page

 

Refring:

Ich weet 't neet mieë, uhmmm,

ich weet 't neet mieë,

ich weet 't neet mieë, ich wós 't ma bin 't vergeëte

Ich dink mich ónnuëzel en breëk mich d'r kop

Bin vol i gedanke, ma kóm d'r neet óp

Ich zou 't geer zaage, ma 't geet mich te wiet

Ich weet 't neet mieë, uhmmm

Ich bin 't kwiet

 

Koeplet 1:

Noe wach ins, ich weet 't, of nè, toch werm neet

't is mich toch jüs werm ontsjoate

Wienieë, wat of woa, jóng, dat vilt mich neet in

Woeë han ich d'r kop toch geloate

't woa get gants wiechtigs, zoeë wiet wie ich weet

Gee kwartje dat vilt, ja, da witse besjeet

 

Koeplet 2:

't Góng ee oer in en 't anger wer oet

Noe lik 't mich vuur óp de tóng

Deë knup in d'r zakdook, woa deende deë vuur?

Mich zak bauw d'r mood in de sjóng

't woa get gants wiechtigs, zoeë wiet wie ich weet

Gee kwartje dat vilt, ja, da witse besjeet

 

Bruk:

De kats hat ing bel ma ich eëzel ging bruk

Ich weet 't neet mieë en dat mak mich verruk!

 

 

 

UHMMM?

bottom of page