top of page

 

D’r Joeën hat inne poekel en doa drieëg heë alles óp

‘t Leed va gans de welt en dat va Heële boave d’róp

I hoes drei meter groeëtbild, mè ‘t kleebild in d’r kóp

De troane in de oge en d’r knutsj is ‘m versjtóp

 

’t Lenie hat vöal zörg en bliet lieëver ‘s oaves heem

De rolsjleëg ram noa ónge want de noab’re zint heur vreëm

Zit hinge doezend sjloater en nog ummer groeëte floep

I hoes is alles proaper, zouwerei sjteet óp d’r sjtoep

 

Refring:

Teutonia, Teutonia, doe sjtinks noa dörp, Teutonia

Noa sjlaam en zjweet

Noa koelmansleed

Noa luëter óp die zóndigskleed

Teutonia, Teutonia,

Weë wurp dich bei d’r drek?

 

D’r Roy en ’t Marina die gont jieëker zamsdig oet

Da veule zie zich beëter es bei módder in de boet

Evvel, vroag ins of ze vroeë zint, en kiek da ins in die sjnoet

’t Graas is ummer greuner óp ’t Hollendsj, vier zint d’r oet

 

Vier blieve ummer klage, want i Heële geet ‘t sjlech

Te zjwiege nog va Parksjtad, jieëkerinne gieët dich rech

Vier hange noe al joare aa de allerletste mem

Vier blieve ruiig zitte want hei binne is ‘t werm

 

Ensjele en kume in de wieëtsjaf of óp sjtroat

Miemele en knóttere en nieëmes wit zich road

 

TEUTONIA

bottom of page