top of page

 

Ich han 't vasteloavends-virus 

En dat bin ich nog lang neet kwiet 

Ich han 't vasteloavends-virus 

Ich weet neet woa me dat va kriet 

Ich han 't vasteloavends-virus 

't zit mich eemoal in 't blood 

Ich han 't vasteloavends-virus 

en doarum vier ich me ins good 

 

Heële hei, Heële doa, 

't sjunste óppen eëd 

Winkbül hei, Winkbül doa 

De leeftse wie me zeët 

Drei daag lank, hei en doa 

Kiek ze mè ins goa 

Sjpassemig hei, sjpas mich doa 

Weë deed ós dat noa? 

 

Heële, Heële, loat dich nog ins zieë 

Doog ins mit of kinste dat neet mieë 

Want wentse va dich eege inne zökkezeumer bis 

Da haste mit de Carneval dat sjpas-geveul gemis 

Dus lach ins, sjpring ins, zing ins mit ós mit 

en loat ins zieë wat richtig in dich zit 

 

Vier hant sjiech, vier hant sjiech 

Aal wat mót dat bliet ma sjtoa 

Aal wat maag dat weët gedoa 

Vier hant sjiech, vier hant sjiech 

Drei daag óp en drei daag aaf 

Hüj is carneval, alaaf 

 

Drei daag in 't joar da deet de sjtempelklok 't neet 

Ginne deë nog wirkt, alling d'r baas, deë hat zie leed 

 

 

 

OUWE KROAM

bottom of page