top of page

 

Mie de Taatsj die wit ’t zieëker:

vreuger hou d’r miensj zieng rouw

Poete woare ring en proaper

Kalde mit twieë wöad: me-vrouw

 

Ginne keëkde in de sjtroate,

op d’r plei woeëd braaf gesjpild

wat me houw te doeë of loate

woeëd doe good d’ri gedrild

 

Refring:

Och wat woa dat vreuger inne wóngersjunne tied,

jieëkeree zie höksjke en noa Kirkroa woa ‘t wiet

D’r koelpiet deë doog sjieke,  d’r heer dokter dronk zich tieë

Geboare vuur ee knepke en neet inne fenning mieë

 

Hüjtsedaags is ‘t gans angesj

Jieëkerinne lup durchee

Ee broen meëdje is noe dokter

dat vingt Mie ee vreëm idee

’t krapül lup óp de sjtroate

en d’r nette miensj bliet heem

Mie de Taatsj veult zich verloate

heure kaal is ouwe leem

 

Mie de Taatsj lup te sjandale

óp de kinger in de wiek

noa de pliesse geet zie belle

en die geëve heur geliek:

“maar medam wie was dat vroeger,

in de spoorwegkollenie,

met op elke ek drie kroege

en op sjtraat de harmenie, wah?”

 

MIE DE TAATSJ

bottom of page