top of page

MEËDJE MIT DE CARNAVAL (MUS OP DE DUS)

Ich zieë dich nog lope neëve mich, doe woasj Roeëdkepke

De mam was heks en meneer hier was de wolf

Ing loetsjflesj limmenaad en um d’r nak die hepke

Dat woa plezeer, en óch nog op ing fieng meneer

 

Ee paar joar later, witste nog, verkleid es ketske

Dat weet ik, jij stond met de buurvrouw in de tuin

Doe woasj goa sjpieële mit de koibois in ’t getske

Dat woa toch leuk, mie leef, woa is deë tied toch hin

 

Refring:

Wat han ich fout gedoa, mie kink, woa góng ‘t mis

ich han dich altied wille liere wat ’t is

ee gleëske beer en da deë humor aa gen dusj

de mus op de dus, de mus op de dus

Wat han ich fout gedoa, mie kink, woa góng ‘t mis

 

Gongs mit d’r optoch mit, verkleid es ee prinseske…

Ik trok de kinderwagen vol met bakken bier

Da loog-ste ’s oaves te geneete i die neske

Ich dreumde dich neëve d’r Prins, ing anger kier

 

En witste nog, dat vier d’r pries zouwe goa winne

de wagen kwam niet verder dan de overweg

vier woste zieëker: inne pries, dat mót toch kinne

’t woa d’r sjunste vasteloavend, han ich rech

 

Refring:

Wat han ich fout gedoa, mie kink, woa góng ‘t mis

ich han dich altied wille liere wat ’t is

ee gleëske beer en da deë humor aa gen dusj

de mus op de dus, de mus op de dus

Wat han ich fout gedoa, mie kink, woa góng ‘t mis

de mus op de dus, de mus op de dus (3x)

Wat han ich fout gedoa, mie kink, woa góng ‘t mis

bottom of page