top of page

 

Refring:

Ich zou zoe geer trük óp heem aagoa

In mienge kloon langs d’r óptoch sjtoa

Bei de kapel óp de trómmel sjloa

En noa d’r püs went ’t is gedoa

Weë uëverwintere i Sjpanje deed

Of in Tirool óp de latte sjteet

Mit Vasteloavend neet viere geet

Jóng, deë deed mich leed

 

Koeplet 1:

Wie heë noa sjoeël góng en óch wie heë sjtudeerde

Hou heë mit Krismes al wer zin in Karnaval

Óch wie heë inne kier zieng eege vrouw verseerde

In de wieëtsjaf óp ’t groeët Ouwwieverbal

Mè doe inins hou heë da mit zieng vrouw besjloate

Um mit de kinger noa d’r wintersjport te goa

Mè noaderhank dach heë: “hou ich ‘t mè geloate:

Ieë ich wer trük bin is de Karnaval gedoa!”

 

Koeplet 2:

Ze woare alletwieë al wiet uëver de sestig

En vuur de Karnaval vónge ze zich te aod

Zoeë in d’r wingter woa deë sjnei alling mè lestig

En boete woa ’t trouwes zoewiezoe te kaod

Dus pakde zie zich ee hotel in zónnig Sjpanje

Va d’r elfde va d’r elfde bis April

Tussje de meëdjes mit bikinis en vöal franje

Zach zie ópins aan hem: “sjat, witste wat ich wil?”

 

 

 

 

HEI GEBLIEËVE

bottom of page