top of page

 

Refring:

Kiek wie heë geet

Kiek wie heë deet

Weë kint d’r zjwenke Wielie neet

Heudje hinge óp d’r kop

Sjteet de tent, geet heë vuuróp

Sjleet de moat bei de kapel

Zit gants lekker in zie vel

Van deë miensj hat ginne las

Gun d’r Wiel zieng sjpas

 

Koeplet 1:

Went ’t fes woa leep d’r Wiel d’r ummer piekfijn bei

’t Good montoer, de nette sjlieps, de hoare in ing sjei

D’r zieëgelrink, de gouwe oer, de sjoon gants frisj gewieks

De bolknak feste in d’r mónk: d’r Wielie woa get sjieks

Mè vóng ópins de moeziek aa, da góng d’r Wielie los

Al zjwenkend góng heë durch de tent en woa ’t sjpel begós

 

Koeplet 2:

Wat heë mit zieng hendjes doog, dat doog hem ginne noa

Drieëne, zjwenke in de lóch, zoeë sjtóng d’r Wielie doa

Drónk zich da zie pötje beer en evvel óch waal twieë

En woeët doa nog ‘ne wals gesjpilt, da houw heë ’t neet mieë

Heë lag ‘ne vinger óp d’r mónk, toch keek heë ginne aa

Heë drieënde wie ‘ne kokkerèl en vóng va vuurenaa

 

Bruk:

De luuj die ‘m neet kanke dachte dökser: deë is vol

Heë hat mesjiens tevöal gehad, dat sjtiegt ‘m noa d’r bol

Mè góng heë zjwenkend werm noa heem, da wóste vier besjeet

D’r Wielie houw zie eege fes, noe kiek ins wie heë geet

 

 

 

D'R ZJWENKE WIELIE

bottom of page