top of page

 

Refring:

Ich han mich ing geküf

d’r voeëgel aafgesjoate

Ich han mich ing gemak

houw ich ’t mè geloate

Ich wós ’t neet, ich zoog ’t neet

’t vool mich gaar neet óp

’t Is gebuëd, noe sjaam ich mich

de oge oet d’r kóp

 

Koeplet 1:

Ich zoog ’m juus nog ligke

noe ligk-e hei neet mieë

Weë of ’m zich gesjnap hat

dat han ich neet gezieë

Ich moeët d’r good óp passe

wie heë noa ’t hüske góng

Ich bin ’m kwiet,

noe geet d’r Prins

bauw teëge d’r plafóng

Noe han ich ’t verzouwd

d’r scepter is geklauwd!

 

Koeplet 2:

Weë hat ’m mitgenoame

en is ’m gauw gesjtriets

Mót ich ’t aa goa geëve

of woar ’t vuur de wiets

De sjtumming is gebroake

en jóng, wat han ich floep

D’r Ópper kriet bauw ee besjlaag

noe sjoebt d’r ganse kloep

Doe has ’t werm verzouwd

d’r scepter is geklauwd!

 

Koeplet 3:

Graad melde zich d’r ruiber

en zag óp zieng meneer

Gier kint d’r scepter trük han

dat kós uch ee vaat beer

Ich sjnapde mich d’r wagel

’t vaat góng hinge d’rin

Noe bin ich doa,

mè vroag ich mich

woeë is dat vaat noe hin?

Ich han ’t werm verzouwd

’t vaat is mich geklauwd!

 

 

 

D'R SCEPTER

bottom of page