top of page

 

Refring:

Joa, joa, joa,

kiek ins noa ’t vuëgelke

Lach nog ins, da sjtees-te sjun d’r óp

Kiek ins noa ’t vuëgelke

Jóng, zet dich d’r sjtieëk ins óp d’r kop

Joa, joa, joa, kiek ins noa ’t vuëgelke

Noe haot dich sjtil, da zoem ich óp dich i

En zou ‘t zieë dats-doe mesjiens neet plekke blies

Da kleëf ich dich Esjgoonsdig werm d’r-i

 

Koeplet 1:

D’r Prinsepap hat inge nuije kamera

D’r zoeën is Prins, doa houw heë va gedreumd

Noe knieps d’r Pap al wat ‘m vuur de zoemlens kump

En weëd al Pappa-razzi geneumd

Al ergert ’t d’r President, heë huët d’r noeëts mit óp

D’r Elveroad truk allewiel ing tuut uëver d’r kop

Me kint zich ginne drinke, of d’r Pap deë sjteet d’r bei

Zelfs went me óp ’t hüske zit, da huët me zienge sjrei

 

Koeplet 2:

Mit al dat flitse is ‘t of d’r bliets i-sjleet

Bis dat ‘t dónnert: “Noe is ‘t gedoa

Die brankpunt is ós koakpunt, ’t is sjleetingstied

Noe lieët-se dat sjtatief gevelles sjtoa”

D’r Pap is ópgelane, mè zieng batterei is leëg

En went heë nog ins kniepse deed, da kriet-e hendig sjleëg

Doa sjteet d’r Pappa-razzi mit ee tsemlich lank gezich

D’r Pap is neet bewoage, ne, heë is uëverbelich

 

Bruk:

Noe hat d’r Pap d’r kamera verkoch

aa d’r Nónk Pièrre

D’r Pap, deë zoeë geer kniepse doog,

hat noe inne volière

 

 

 

D'R PRINSEPAPA-RAZZI

bottom of page