PAUL & LEO

 

✼ zinge in 't Heëlesj plat
✼ winnaars LVK 2004
✼ hant hunne ege vasteloavesrevue: “Hinge gen Hergod’s vót”

 

BOEKING INFO

 

​Nr. Eins | Velmolenweg 83 | 5401 HL Uden

+31 (0)43 365 25 97
+31 (0)413 78 88 88
+31 (0)6 51 50 19 63


rob@nr-eins.nl

VOLG ÓS
  • w-facebook
  • Twitter Clean

© 2013 by H A R I    

Paul & Leo jubeleijum

Wat zint die aafgelope weëke aan ós vuurbei gevloage. ’t Begos da waal ee bietje i

mineur, wie vier hoeëte dat d’r dit joar ging haof finaleplaatsj vuur ós woa bei ’t LVK.

Mè mit ing 2e plaatsj in ’t Heëlesj Sjlagerkonkoer hinge de winnaars Miserabel, góng

’t sjnel bergóp.

’t Ieëjste hoeëgtepunt woa ’t 3x11 jubeleijumsfes bei café Pelt. Jóng, wat zint vier doa

gepeëdskutteld. Zoeëvöal vrung oet ’t Limburgse artiestelank, die zich neet alling de

muite hant genoame um überhaupt te kome, mè óch nog ins ee leedje va ós i te sjtudere

en dat mit volle (ahum) uëvergave te bringe: Karlijn, de Gelieënde, Steph & Ron,

de Dцrpsgekke, Peul Jan, Spik & Span, de Toddezèk, Thei & Marij, de Kloomp,

Herriemenie Miserabel, Demi Sec, Frits Pelt en de cast van Hinge gen Hergod’s vót.

Kómplemente en hieël, hieël vöal dank! t Woa onvergeëtelig. Sjpesiaal woad va dank

aan de inisjatiefneumere: d’r Etiènne Conemans, d’r John Janssen, ’t Karlijn Münstermann en d’r Frits Pelt. Zoeë geheim meugelig (en dat vool vas neet mit) hant ze van al geregeld en d’r ee geweldig fes va gemak, die leep wie gesjmierd en die vöal lüj óch va boete Heële nogins hat loate zieë wie sjun d’r vasteloavend in ’t algemeen en i Heële in ’t bezónger, ka zieë!

En da de 11de Vót ….. 4 Moal ee oetverkoch Kultoerhoes, inne nuie sjriever en inne nuije regisseur, en werm verrasjende gaste. Wat oeëts mit d’r Hans Op de Coul same woeëd bedach en in de joare doanoa mit hem en zieng partner Ine Sijben woeëd oetgebouwd, koam vuur de 11de kier geweldig aa bei de bezeukers, went v’r de kómplemente serieus mage neume. Zouwe vier al getwiefeld ha of v’r d’r mit wier móste goa, da is ’t antwoad durch ’t publiek gegoave. Anger joar wer! En dat “duetje” mit de Toddezèk gont v’r in d’r loop va dit joar ópneume. Doa huurt díer nog va!

Totaal verrasjt woare vier óch durch de aandach bei “Knipa meets Ploum” i d’r Heëlesje sjouwburg, woeë vier vuur 1200 man es ieregast noa vure woeëte gehoald um doa same mit twieë harmenieje, mit ’t publiek en mit al wat óp de bühn sjtóng “d’r loemelekrieëmer” te zinge. Hóndervel!

En nog is de tuut neet vol …. De Winkbülle hant zich, i samesjproak mit de Gemingde, loate ivalle dat bei ’t krüts va sjtee óp d’r Wilhelminaplei ing plakette weëd gemak ter iere va ós jubeleijum. En dat terwijl vier nog leëve! Wienieë ze weëd geplaatsj, wete v’r nog neet, mè hendig sjtols zint v’r bei de gedanke alling al!

Jubelere is gee doel óp zich; ’t gebüet dich. Went-se mè bliefs oame en went-se d’rvuur zurgs dat-se de sjpas niet óngerweëgs verluus. Vier hant genoate!

 

Sjieke vasteloavend allenui!

 

Paul & Leo

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

PAUL & LEO 

HINGE GEN HERGOD'S VÓT

De revue 

HINGE GEN HERGOD'S VÓT

zal in 2020 alweer voor de twaalfde keer in het Cultuurhuis aan de Sittarderweg te Heerlen plaatsvinden.

Ook nu zijn er weer vier voorstellingen.

U kunt kiezen uit de voorstellingen op: 

maandag 27 januari 2020

dinsdag 28 januari 2020

woensdag 29 januari 2020

donderdag 30 januari 2020

Entree  € 18,50

Reserveer uw kaarten want op is op.

Sjlagerkonkoer Heële

 

 Tijdens het sjlagerkonkoer in Heerlen zijn Paul & Leo met hun nieuwe slager

 

"D'r iKloon"

geëindigd op de tweede plaats.

Uit de revue

Hinge gen Hergod's vót 2019

 

Een aantal vertalingen uit onze slager D'r iKloon

 

iPatsj =  iPad (spreek uit: aaipet)

xBoks = spelcomputer of broek met kruisjesmotief

beercoins = penningen; carnavalsvariant bitcoin

tablet = dienblad of surfapparaat  

sjtruie = strooien, uitwerpen doorPrinscarnaval

cookies = software of kleine lekkernij

reeël = virtual reality, een met computersoftware gecreëerde omgeving die net echt lijkt en waarin je rond kunt kijken:

Swaipen = veegbeweging over het scherm van een tablet of telefoon

Windows = Engels voor ramen

Cyberpipo = ander woord voor een iKloon

IMG_8458